De promotor van de wedstrijd Klant van de maand (“Prijstrekking”) is Mobi Agenturen, Europees agentschap van de merken Bucas, Montar, GPA en Passier (“Promotor”).

1. Verkiesbaarheid
1.1. Deze prijstrekking staat open voor alle individuen.

1.2. Medewerkers van de Promotor of een gelieerd bedrijf en hun directe familie, of iemand anders die betrokken is bij de organisatie van de Prijstrekking, mogen niet deelnemen aan de Prijstrekking.

1.3. Deelnemers hebben toegang tot internet nodig om aan de prijstrekking deel te nemen.

1.4. Deelnemers moeten hun eigen actieve persoonlijke Facebook-account hebben.

2. Deelname
2.1. Om deel te nemen aan de prijstrekking moeten deelnemers:

2.1.1. De desbetreffende merk van de winactie volgen op Instagram.

2.1.2. Plaats een foto van jouw paard (of hond) met producten(en) dragend van het desbetreffende merk van de winactie op Instagram en tag de genoemde pagina zoals in de winactie staat omschreven.

2.2. Inzendingen moeten worden gedaan binnen de genoemde actieperiode tot de laatst genoemde dag van de maand (“Prijstrekking”) om deel te kunnen nemen.

2.3. Inzendingen die na het einde van de prijstrekkingstermijn worden ontvangen, zijn niet geldig.

2.4. We verwachten binnen de winactie een eerlijke deelname met een organitsch bereik. Bulk, derde partijen of geautomatiseerde deelname is niet toegestaan. Zo ook bots, clickfarms, gekochte stemmen of mogelijk andere partijen en/of speciaal ingerichte (social media) groepen waarmee de stemronde kan worden beïnvloed zijn uit den boze. Indien het vermoeden ontstaat dat de stemronde door bovengenoemde wordt beïnvloed en/of gemanipuleerd, dan behoudt de Promotor het recht om zonder enige waarschuwing vooraf, de geplaatste content direct te verwijderen en de deelnemer uit te sluiten van de winactie.

2.5 Binnen de Prijstrekking houden wij ons aan de Facebook- en Instagram policy. Bij meldingen en/of vermoeden dat Deelnemer niet voldoet aan deze Policy en/of deze schendt, dan behoudt de Promotor het recht om zonder enige waarschuwing vooraf, de geplaatste content direct te verwijderen en de deelnemer uit te sluiten van de winactie.

2.6. Alle deelnemers (inclusief de winnaars) moeten zich houden aan de winactie voorwaarden die de organisator in verband met de prijstrekking heeft omschreven. Het niet naleven van dergelijke aanwijzingen kan leiden tot een ongeldige Inschrijving en / of intrekking van de Prijs.

3. Winnaar selectie en contact
3.1. Het Marketingteam selecteert de 10 meest unieke, grappige of creatieve foto’s en deelt deze op onze officiële Facebook-pagina van het desbetreffende merk. Vervolgens wordt het publiek gevraagd om te stemmen op de foto van hun favoriete klant van de maand. De foto met de meeste Likes wint.

3.2. De juryleden hebben de absolute discretie om de winnende inzending te kiezen en de beslissing van de jury is definitief. Er zal geen correspondentie worden aangegaan met betrekking tot een beslissing die wordt genomen in verband met deze prijstrekking.

3.3. Aan het einde van de prijstrekking zal de organisator de winnaar op Facebook aankondigen en de winnaars (indien mogelijk) taggen en de deelnemer vragen via een PB op Facebook (“Winnaars”) contact op te nemen met de organisator, waarbij de organisator de deelnemer om zijn naam en e-mailadres vraagt (“Adresgegevens”). Zodra de details zijn verstrekt op de hierin aangegeven manier, zal de organisator verdere details verstrekken over de gewonnen prijs.

3.4. De winnaars moeten de details verstrekken om aanspraak te kunnen maken op de prijs.

3.5. Als een winnaar niet binnen 48 uur na de promotor via Facebook PB zijn gegevens aan de promotor verstrekt en hem vraagt ​​om de details te verstrekken in overeenstemming met clausule 3.3, kan de promotor naar eigen goeddunken:

3.5.1. verdere pogingen doen om contact op te nemen met die Winnaar; en / of

3.5.2. de prijs van die winnaar intrekken.

3.5.3 de Winnaar blijft onderworpen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden; en de organisator kan de prijs aanbieden aan een nieuwe winnaar die door de juryleden is geselecteerd in overeenstemming met artikel 3.

4. Prijs
4.1. Het genoemde geldbedrag van de waardebon, kan rechtstreeks besteed worden bij het desbetreffende merk van de prijstrekking.

4.2. De prijs is op basis van beschikbaarheid en de gezoden product(en) dienen binnen het bedrag van de waardebon te vallen. Bijbetalen is niet mogelijk.

4.3. De prijs is niet overdraagbaar en niet restitueerbaar en de winnaars kunnen geen alternatieve prijs aanvragen (contant of anderszins).

4.4. Er wordt in totaal 1 winnaar per maand en/of kwartaal bekendgemaakt.

5. Winnaar publiciteit
5.1. De organisator behoudt zich het recht voor om de naam en inzending van de winnaar te publiceren op de officiële sociale media-accounts van de organisator, inclusief Twitter, Instagram en Facebook en op de website.

5.2. Door deel te nemen aan de prijstrekking, stemt u er als Winnaar mee in dat uw inzending wordt gepubliceerd in overeenstemming met clausule 5.1 en dat u deelneemt aan en volledig meewerkt aan alle redelijke publiciteit die bij deze prijstrekking hoort of hieruit voortvloeit zonder verdere vergoeding.

6. Toelatingseisen
6.1. Elke inzending die door de organisator naar eigen inzicht als onwettig, obsceen, vulgair, pornografisch, hatelijk, bedreigend, discriminerend, aanstootgevend wordt beschouwd of die de prijstrekking of promotor op een andere manier in diskrediet kan brengen, wordt uitgesloten van de prijstrekking. De organisator behoudt zich het recht voor om verdere actie te ondernemen met betrekking tot een dergelijke inzending die hij passend acht.

6.2. De organisator werkt samen met wetshandhaving instanties waarbij de organisator mag verzoeken om iemands identiteit te onthullen of iemand op te sporen die inhoud plaatst of linkt naar zijn Facebook- of Instagram pagina’s (of andere online kanalen) die inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

7. Gebruik en weergave van vermeldingen en auteursrechten
7.1. Het auteursrecht wat de Inzending betreft, moet eigendom zijn van de deelnemer. Deelnemers behouden het auteursrecht op de inzendingen die zij indienen. Deelnemers mogen geen inbreuk hebben gemaakt op de rechten van een andere partij of wetten hebben overtreden bij het indienen van hun inzendingen. Als een inzending een verwijzing naar of afbeeldingen van een persoon bevat, moet de toestemming van die persoon (of hun ouder of voogd als ze jonger zijn dan 18) zijn verkregen.

7.2. Door een inzending in te dienen:

7.2.1. verleent u een licentie en verleent u de Promotor, een exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, wereldwijd, onherroepelijk en sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud voor elk doel in alle media te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren en weer te geven, inclusief , maar niet beperkt tot de website van de Promotor, sociale media-accounts, marketingmateriaal, nieuwsbrieven en promotiemateriaal zonder verdere compensatie, gebruiksbeperkingen, toeschrijving of aansprakelijkheid;

7.2.2. u erkent dat derden toegang hebben tot uw inzending en deze opnieuw kunnen publiceren in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het sociale mediaplatform waarmee uw inzending wordt ingediend.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, nemen noch de organisator, noch zijn agenten of vertegenwoordigers geen verantwoordelijkheid op zich voor:

8.1.1. elke prijs die niet wordt ingewisseld;

8.1.2. persoonlijke bezittingen;

8.1.3. verliezen of verspilde uitgaven;

8.1.4. systeemstoringen of storingen van websites van derden;

8.1.5. onvolledige, verloren, vertraagde of late inzendingen;

8.1.6. niet-nakoming van verplichtingen van derden die bij deze prijstrekking betrokken zijn;

8.1.7. elke fout, storing, schade, verlies of teleurstelling geleden door de deelnemers aan de prijstrekking hoe dan ook voortkomend uit deelname aan de prijstrekking;

8.1.8. uitval van communicatielijnen, ongeacht de oorzaak, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, computers of providers die bij enig aspect van deze prijstrekking worden gebruikt;

8.1.9. ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van het internet, of enige website (inclusief maar niet beperkt tot sociale media-websites) of een combinatie daarvan via verbindingen, mobiel internet of internet-verbindingen;

8.1.10. enig letsel of schade aan een deelnemer die verband houdt met of voortvloeit uit de prijstrekking of de prijs;

8.1.11. als om welke reden dan ook de prijstrekking of een website in verband met de prijstrekking niet kan worden uitgevoerd zoals gepland om redenen die zonder beperking, computerinfectie, virus, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken kunnen omvatten die de beveiliging, billijkheid, integriteit of het juiste verloop van deze promotie kunnen aantasten of beïnvloeden; en / of

8.1.12. elke andere kwestie buiten hun redelijke controle.

8.2. Niets in deze Algemene voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten.

8.3. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet of het algemeen recht uitdrukkelijk uitgesloten van deze Algemene voorwaarden.

8.4. De Winnaars komen overeen om de Promotor, zijn groep van bedrijven en hun functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schadevergoedingen en kosten (inclusief juridische en andere professionele vergoedingen) die voortvloeien uit of in verband met beschuldigingen of claims die direct of indirect voortvloeien uit:

8.4.1. hun deelname aan deze prijstrekking; en / of

8.4.2. hun ontvangst en gebruik van een Prijs.

9. Algemeen
9.1. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijstrekking of deze algemene voorwaarden te annuleren of te wijzigen als hij daarvoor een redelijke reden heeft. Alle wijzigingen in de prijstrekking of deze algemene voorwaarden worden door de organisator aangekondigd via social media accounts.

9.2. Door deel te nemen aan de prijstrekking, accepteert u deze algemene voorwaarden zoals van kracht op het moment dat u uw inzending indient.

9.3. Elk persoon die zijn gegevens aan de promotor verstrekt in verband met deze prijstrekking aanvaardt:

9.3.1. deze algemene voorwaarden; en

9.3.2. het gebruik van hun persoonlijke gegevens door de organisator:

9.3.2.1. ten behoeve van het beheer van de Prijstrekking (inclusief het publiceren van de namen van de Winnaars en eventuele administratie met betrekking tot de Prijs); en

9.3.2.2. elk ander doel waarvoor zij hebben ingestemd.

9.4. Het gebruik van persoonlijke gegevens door de organisator is in overeenstemming met het privacybeleid van de organisator dat te vinden is op de website van de organisator

9.5. Onverminderd artikel 6.1, behoudt de organisator zich het recht voor om deelname aan de prijstrekking uit te sluiten als hij van mening is dat deze niet in aanmerking komt of anderszins ongeldig is en heeft de organisator volledige discretie in dit opzicht.

9.6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor verloren of onvolledige inzendingen. Bewijs van binnenkomst is geen bewijs van ontvangst.

9.7. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de andere bepalingen van kracht.

9.8. Als een ongeldige, niet-afdwingbare of illegale bepaling geldig, afdwingbaar en legaal zou zijn als een deel ervan zou worden geschrapt, is de bepaling van toepassing met elke wijziging die nodig is om uitvoering te geven aan de commerciële intentie van de organisator.

9.9. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Algemene voorwaarden of door de wet uit te oefenen of het afstand doen van een dergelijk recht of rechtsmiddel vormt een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch sluit het uit of beperkt het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

9.10. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel belet of beperkt de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.